Aan de slag met een circulaire oplossing voor bermgras en bagger in de Provincie Zuid-Holland

Spaak gaat de komende twee jaar aan de slag met een circulaire oplossing voor de reststromen bagger en bermgras. Dankzij een subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland krijgen deze natuurlijke reststromen een kans om omgezet te worden in circulaire grondstoffen. Dit past binnen de ambitie van de provincie om in 2050 een circulaire samenleving te realiseren en draagt bij aan biodiversiteit, bodemkwaliteit en biobased materiaalgebruik.

Provincie Zuid-Holland ondersteunt twee circulaire doorbraakprojecten met een subsidie van in het totaal 500.000 euro. De projecten ‘Circulaire baggerindustrie in Zuid-Holland’ en ‘Grondstoffenketens met bermgras in Rijnland’ richten zich op het duurzaam en regionaal toepassen van natuurlijke reststromen in bodem, bouw en buitenruimte. Afgelopen donderdag mocht Livio Bod namens Spaak de subsidie in ontvangst nemen. De subsidie maakt het mogelijk om voorbij de pilot fase te komen en te werken aan een circulaire keten en de opschaling.

Het project van Grondstoffen collectief Rijnland, dat wordt geleid door Richard Liebrechts, gaat over het duurzaam toepassen van bermgras als grondstof in de regio Rijnland. De hele keten is hierbij van belang. Van het maaien, het drogen, persen tot aan het opwerken van bermgras tot een vezel die kan worden gebruikt in onder andere karton, papier en isolatiemateriaal. Het project richt zich op het regionaal en duurzaam produceren van producten en daarmee het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. Samen met Grondstoffen collectief Nederland leidt Spaak het bermgras project. Het doel? Het opzetten van een circulaire businesscase die voor een doorbraak gaat zorgen.

Het Circulair Bagger Consortium richt zich op de circulaire toepassingen van baggerspecie. Baggerspecie komt vrij bij het uitbaggeren van onder andere rivieren en sloten. De komende tien jaar komt er per jaar minimaal 100.000 kuub baggerspecie vrij in de provincie Zuid-Holland, die nu meestal niet of laagwaardig wordt hergebruikt. Het consortium wil een circulaire baggerindustrie opzetten in de provincie Zuid-Holland en gaat aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden voor circulaire toepassingen van baggerspecie. Als technisch partner onderzoekt Spaak verschillende extractiemethodes van vervuiling in baggerspecie. Zo kunnen we in de toekomst alle Nederlandse bagger hoogwaardig en duurzaam gebruiken.

De provincie Zuid-Holland is twee jaar geleden gestart met het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen, dat onder meer bestaat uit decentrale overheden, natuurorganisaties, groenaannemers, maakbedrijven en kennispartijen. Spaak is lid van het eerste uur. De subsidie maakt het mogelijk om met elkaar echt aan de slag te gaan en structurele belemmeringen op te lossen. De projecten dragen bij aan diverse doelen, zoals de ambitie voor een circulaire samenleving in 2050, biodiversiteit, bodemkwaliteit en biobased materiaalgebruik.

Spaak is trotse partner binnen beiden projecten. Projecten die laten zien dat wanneer we samenwerken we reststromen om kunnen zetten naar circulaire verdienmodellen.

Wil je meer weten over de circulaire doorbraakprojecten? Lees hier het bericht van de Provincie Zuid-Holland: Doorbraakprojecten natuurlijke reststromen ontvangen subsidie – Circulair – Zuid -Holland

Zelf aan de slag met bagger of bermgras? Neem dan contact op met Antonija Marjanovic, Expert Biomassa.

In samenwerking met: Noorderwind, Blauwe Bagger, Waterweg, BlueCity (010), Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Heydra Consulting

Wil jij ook aan de slag met bermgras of bagger?